Strona Główna BIP Strona Główna
- Informacje ogólne
 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Każda osoba, zarówno kobieta jak i mężczyzna, posiadająca odpowiednie wykształcenie może ubiegać się o przyjęcie do szkoły wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

Naukę prowadzą:
  • szkoły podoficerskie - wymagane ukończenie szkoły średniej,
  • wyższe szkoły oficerskie oraz akademie wojskowe - wymagane posiadanie świadectwa dojrzałości,
  • studium oficerskie przy Wyższych Szkołach Oficerskich Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych - wymagane ukończenie wyższych studiów.

 

Kandydat winien ponadto posiadać obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nie być karanym sądownie oraz mieć ukończone 18 lat.

Kierunki kształcenia oraz limity miejsc w szkołach wojskowych ustalajją corocznie stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP dla szkół podoficerskich dowódcy rodzajów sił zbrojnych, a dla uczelni wojskowych - Minister Obrony Narodowej.

 Wyższe szkolnictwo wojskowe stanowi integralną część potencjału obronnego RP
i krajowego systemu edukacji (szkolnictwa wyższego). Uczelnie wojskowe są uczelniami publicznymi, nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej i jednocześnie jednostkami wojskowymi. Głównym zadaniem uczelni wojskowych jest przygotowanie przyszłych dowódców oraz specjalistów, o niezbędnym zakresie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz umiejętnościach zawodowych, skutecznie działających w warunkach bojowych i podczas pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP poprzez kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych. Oprócz tego prowadzą również kształcenie studentów na „cywilnych” kierunkach studiów ekonomicznych, technicznych oraz związanych z obronnością
i bezpieczeństwem państwa.

Aktualnie w systemie szkolnictwa wojskowego funkcjonują trzy modele kształcenia przyszłych kadr oficerskich – kandydatów na żołnierzy zawodowych (na kierunkach „mundurowych”).

 Pierwszy model obejmuje kształcenie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających maturę, którzy są kształceni w charakterze  kandydatów na żołnierzy zawodowych w systemie studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych I i II stopnia.

Drugi model jest realizowany w ramach Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Wojsk Lądowych we Wrocławiu, oraz Wyższej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie, który jest przeznaczony dla absolwentów wyższych uczelni cywilnych.

Trzeci model to oferta skierowana do studentów uczelni medycznych (II i kolejnych lat studiów) oraz kandydatów (absolwentów szkół średnich), którzy będą się ubiegać o przyjęcie w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

Warunki powołania do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego określone są w art. 124. ust. Z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, natomiast kierunki kształcenia oraz limity miejsc  corocznie określa Minister Obrony Narodowej.

 

 

 

O przyjęcie do uczelni wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego  może ubiegać się osoba :

- niekarana sądownie za przestępstwo umyślne,

- posiadająca obywatelstwo polskie,

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

- wiek co najmniej 18 lat,

- posiadająca świadectwo dojrzałości (dopuszcza się możliwość przyjęcia wniosku od kandydata, który nie złożył egzaminu dojrzałości i przedłożenie komisji rekrutacyjnej świadectwo dojrzałości najpóźniej w dniu egzaminów do uczelni).

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych składają wnioski bezpośrednio do rektorów – komendantów uczelni w terminie do 31 marca każdego roku

 

Osoby rekrutowane do służby w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych spośród studentów uczelni medycznych ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej składają wniosek w dowolnym terminie do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej poprzez właściwego ze względu na miejsce pobytu wojskowego komendanta uzupełnień.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych odbywający studia w uczelniach medycznych pozostają na zaopatrzeniu Wyższej szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

 

Absolwenci wyższych uczelni ubiegający się o przyjęcie w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej poprzez właściwego ze względu na miejsce pobytu wojskowego komendanta uzupełnień .

- do 12- miesięcznego i 24 – miesięcznego studium oficerskiego;

- do 8,5 – miesięcznego studium oficerskiego dla cywilnych absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, przewidywanych na stanowiska
w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, wywiadu wojskowego, kontrwywiadu wojskowego, orkiestr i zespołów estradowych;

- do 3 – miesięcznego studium oficerskiego dla korpusów osobowych i duszpasterstwa.

- do 6 – miesięcznego studium oficerskiego dla podoficerów zawodowych.

 

Procedury kwalifikacyjne obejmują orzecznictwo zdrowotne i psychologiczne do pełnienia zawodowej służby wojskowe (wraz z możliwościami odwoławczymi), które realizują  wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne oraz postępowanie rekrutacyjne w uczelniach wojskowych. Uwzględnia się w nim wyniki nauczania (wyniki matury dla kandydatów na studia stacjonarne I lub jednolite I i II stopnia) oraz przeprowadza egzaminy ze sprawności fizycznej, egzamin z języka angielskiego (dla kandydatów do studium oficerskiego) oraz rozmowę kwalifikacyjną.

 

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego (np. w przypadku "starych matur") określają w drodze uchwał senaty poszczególnych uczelni wojskowych, z którymi można się zapoznać na ich stronach internetowych.

 

 

AKADEMIE WOJSKOWE I WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE

 

 Akademia Obrony Narodowej
00-910 Warszawa
Al. gen. A. Chruściela 103
tel. (022) 681 40 00
     www.aon.edu.pl

 

  Wojskowa Akademia Techniczna
     00-908 Warszawa 49
     ul. gen. S. Kaliskiego 2
     tel.(022) 683 79 38, 683 79 39
     www.wat.edu.pl

   

Akademia Marynarki Wojennej
     81-103 Gdynia
     ul. Jana Śmidowicza 69
     tel. (058) 626 27 35
     www.amw.gdynia.pl

 

     Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
     08-521 Dęblin
     ul. Dywizjonu 303 nr 12
     tel. (081) 883 77 33, 883 71 00
     www.wsosp.deblin.pl

 

 

 

Nabór na kierunki „cywilne” w uczelniach wojskowych przebiega na zasadach i w terminach jak
w innych uczelniach cywilnych.

 

 

SZKOŁY PODOFICERSKIE

Szkoły podoficerskie nabór kandydatów ze środowiska cywilnego (nie będących żołnierzami w służbie czynnej) prowadzą w bardzo ograniczonym zakresie.

 
     

 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
     60-628 Poznań
     ul. Wojska Polskiego 86
     tel. (061) 857 53 60
     www.spwlpoznan.wp.mil.pl

    

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
     08-521 Dęblin
     ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 5
     tel. (081) 551 97 36, 551 97 73
     www.wsosp.deblin.pl/spsp

 

 Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
     76-271 Ustka - Lędowo 1N
     tel. (059) 8151 531
     www.sp.mw.mil.pl

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do uczelni wojskowych  w tym rejestracji elektronicznej, opłat rekrutacyjnych, wymaganych dokumentów oraz wzorów wniosków o przyjęcie oraz przebiegu procedur można znaleźć na stronach internetowych wymienionych wyżej uczelni wojskowych lub uzyskać w:

WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ w Garwolinie ul. Kościuszki 28, 08-400 Garwolin

tel. 261 518 943, 261 518 948, 261 518 959, 261 518 958, e-mail wku.garwolin@wp.mil.pl