Strona Główna BIP Strona Główna
- Zasady ogólne
 


Zasady naboru do uczelni wojskowych

Zawodowa służba wojskowa w korpusie oficerów zawodowych.

Możesz starać się o przyjęcie do akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej lub studium oficerskiego i przejść szkolenie w ramach służby kandydackiej, która przygotuje Cię do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Do studium oficerskiego może ubiegać się osoba spełniająca warunki:

    niekarana sądownie;

    posiadająca  obywatelstwo polskie;

    posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;

    wiek co najmniej osiemnaście lat;

    wykształcenie wymagane do przyjęcia na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego i posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

Powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej może ubiegać się każda osoba, która spełnia warunki:

    niekarana sądownie;

    posiadająca  obywatelstwo polskie;

    posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;

    wiek co najmniej osiemnaście lat;

    wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej – świadectwo dojrzałości.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., nr 90, poz. 593 z późn. zm.) czytaj tekst ujednolicony;

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., nr 61, poz. 382 z późn. zm.) czytaj z aktami zmieniającymi;

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych;

Decyzja 375/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficeróww 2015 r.

 


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO UCZELNI WOJSKOWYCH (AKADEMIE WOJSKOWE LUB WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE)

 

1.   Osoby posiadające świadectwo dojrzałości (tegoroczni maturzyści mogą je przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (egzaminów) w uczelni) – w terminie do 31 marca danego roku, bezpośrednio do rektora – komendanta uczelni wojskowej. (Wniosek)

2.   Studenci "cywilnych" uczelni medycznych ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej  - po zaliczeniu minimum II semestruw dowolnym terminie do Dyrektora Departamentu Kadr za  pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej.(Wniosek)

3.  Osoby ubiegające się o przyjęcie w ramach limitu miejsc MON na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – w terminie do 31 marca danego roku – do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej. (Wniosek)

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW OSÓB NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW dot. studium oficerskie:

 

1. osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra lub równorzędny  - w terminie do dnia 30 września danego roku na 8,5 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, wywiadu wojskowego, orkiestr i zespołów estradowych do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej (w przypadku wywiadu wojskowego za pośrednictwem Szefa Służby Wywiadu Wojskowego).

2. osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych - w terminie do dnia 20 stycznia danego roku na 3 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: medycznych i duszpasterstwa,do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej.     

3. osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych - w terminie do dnia 15 maja danego roku do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej:

na 12 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: eksploatacji systemów łączności, ogólno-wychowawczej, radiotechnicznej,

na 24 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej pilotów.

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni wojskowych do wniosku dołączają:

1. świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (dyplom ukończenia studiów wyższych do studium oficerskiego);

2. życiorys;

3. skrócony odpis aktu urodzenia;

4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;

5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;

6. inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

 

Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku pobierają naukę w ostatniej klasie szkoły średniej (ostatnim roku szkoły wyższej) wniosku. Warunkiem dopuszczenia ich jednak do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenia wydanego przez uczelnię o zdanym egzaminie kończącym studia wyższe), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni.

 

Po złożeniu wymaganych dokumentów każda osoba będzie skierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do:

• wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

• wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej

 

Postępowanie rekrutacyjne  do akademii wojskowych, wyższych szkół oficerskich obejmuje:

1.    sprawdzian sprawności fizycznej;

2.    test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;

3.    analizę ocen na świadectwie dojrzałości;

4.    rozmowę kwalifikacyjną.

 

Postępowanie rekrutacyjne  do studium oficerskiego obejmuje:

1.    sprawdzian sprawności fizycznej;

2.    test znajomości języka angielskiego;

3.    rozmowę kwalifikacyjną.

 

Osoba powołana do służby kandydackiej w uczelni wojskowej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł podchorążego.

Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym.

Studia trwają do 5 lat w zależności od uczelni wojskowej.

Natomiast szkolenia wojskowe w studium oficerskim odbywają się w systemie:

- 3 miesięcznym;

- 8,5-miesięcznym;

- 12-miesięcznym;

- 24-miesięcznym – w zależności od kierunku kształcenia.

Podczas studiów w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie.

 Uposażenie podchorążego zależy od roku nauki:

    I rok – 1000 zł brutto

    II rok – 1250 zł brutto

    III rok  - 1500 zł brutto

    IV rok – 1750 zł brutto

    V rok – 2000 zł brutto

Podchorąży podczas szkolenia w studium oficerskim otrzymuje – 2000 zł (brutto).

Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika (podporucznika marynarki)  i powołaniem  do zawodowej służby wojskowej (stałej lub kontraktowej)

w korpusie oficerów zawodowych:

    do służby stałej – na czas nieokreślony,

    do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie

 

UWAGA!

Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych (uchwały senatów uczelni) zamieszczone są  na  stronach internetowych przedstawionych poniżej akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.


AKADEMIE WOJSKOWE

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

81-103 GDYNIA ul. inż. J. Śmidowicza 69

www.amw.gdynia.pl

tel. (58) 626-27-12, 626-26-35

 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

00-908 WARSZAWA ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

www.wat.edu.pl

tel. (22) 683 79 38,  683 79 39, 683 91 31, 683 93 69

fax (22) 683 79 38,  683 91 59

 

SZKOŁY OFICERSKIE

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

08-521 DĘBLIN ul. Dywizjonu 303 nr 12

www.wsosp.deblin.pl

tel. (81) 883 71 00, 883 88 11

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH

51-150 WROCŁAW ul. Czajkowskiego 109

www.wso.wroc.pl

tel. (71) 765 85 76, 765 81 62, 765 81 79

Sekcja Rekrutacji: (71) 765-85-75

Kierownik Oddziału Kształcenia: (71) 765-81-79

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji do uczelni wojskowych można uzyskać

w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Garwolinie

pod nr tel. 261 518 943, 261 518 948, 261 518 959, 261 518 958.