Strona Główna BIP Strona Główna
- Dodatkowy nabór- studium oficerskie
 

Informujemy, że planowane jest uruchomienie dodatkowego naboru do studium oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w celu zabezpieczenia potrzeb uzupełnieniowych tworzonych pododdziałów Obrony Terytorialnej w zakresie żołnierzy zawodowych w korpusie ofcerów młodszych.

 

 Dodatkowy nabór na szkolenie wojskowe zostanie przeprowadzony spośród osób posiadających tytuł magistra lub równorzędny na potrzeby tworzonych pododdziałów Obrony Terytorialnej, w tym:

  1. absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową);
  2. podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności  przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

Osoby niebędące żołnierzami zawodowymi (ze środowiska cywilnego) ubiegające się o przyjecie do studium oficerskiego w WSOWL we Wrocławiu mają obowiązekj zarejestrować w internetowym systemie rekrutacji uczelni oraz złożyć wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w następujących terminach:

  • do dnia 30 czerwca 2016 r. na 12- miesięczne szkolenie w grupach osobowych: pancerno-zmechanizowanej

 

Planuje się przyjąć do studium oficerskiego 130 osób ze środowiska cywilnego (nie będących żołnierzami zawodowymi)

 

Szczegółowe zasady prowadzenia naboru na szkolenie wojskowe osób niebędących żołnierzami zawodowymi można znaleźć na stronach internetowych WSOWL we Wrocławiu w zakładce "Dla kandydatów/Studium Oficerskie".

 

 Decyzja Nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej z 01 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowego naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów 2016 r.