Strona Główna BIP Strona Główna
- Informacje ogólne
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kwalifikacja wojskowa - zespół czynności przeprowadzonych w określonym czasie przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatową komisją lekarską i wojskowego komendanta uzupełnień w celu:

 • założenia ewidencji wojskowej,
 • ustalenia zdolności osób do czynnej służby wojskowej,
 • wstępnego perzeznaczenia do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony,
 • rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

Kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia. Zobowiązani są do stawienia się w określonym terminie i miejscu wyznaczonym przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).

Do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się również ochotnicy, w tym kobiety niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli osiemnasty rok zycia.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwudziesty czwarty rok życia.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

 • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikcji wojskowej (nadaniem jednej z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pookoju, kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej słuzby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny);
 • wstepnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu sie do kwalifikacji wojskowej;
 • założeniem lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danychgromadzonych w tej ewidencji;
 • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
 • przeniesieniem osób podlegających stawieniu sie do kwlaifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 • przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia).