Strona Główna BIP Strona Główna
REKONWERSJA
 REKONWERSJA
 
Rekonwersja

 

POJĘCIE I ISTOTA REKONWERSJI KADR

 Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec osób uprawnionych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

Należy przy tym podkreślić, że pomoc ta nie polega na wyręczaniu żołnierzy w poszukiwaniu nowej pracy, lecz na mobilizowaniu ich do wyzwolenia własnej, społeczno-zawodowej, aktywności i pomaganiu w poszukiwaniu pracy zgodnej z wykształceniem, predyspozycjami i wymaganiami. W obecnej sytuacji gospodarczej kraju nie można liczyć na to, że organy rekonwersji będą obdarowywały chętnych stanowiskami pracy ponieważ nie są one ani podmiotami gospodarczymi, ani pracodawcami.

FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ

 • doradztwo zawodowe;
 • przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe;
 • praktyka zawodowa;
 • pośrednictwo pracy;

 a ponadto:

 • 2 – 3 dniowe zajęcia grupowe (poprzednio tzw. seminarium);
 • szkolenia, informacje;
 • targi, giełdy pracy;
 • wspieranie własnej działalności gospodarczej;
 • inkubatory przedsiębiorczości;
 • kluby pracy.

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ

a) w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej:

Były żołnierz zawodowy, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu,

o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15 ( ustawy pragmatycznej ) , w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

Czyli wszyscy zwolnieni oprócz zwolnionych z powodu:

1)  zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

12)  prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawod. służby wojskowej;

 13)  prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;

 14)  skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

 15)  prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

b) bezterminowo:

Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

Z pomocy, o której mowa, mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie:

1)     doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;

2)     przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata;

3)     praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.

W zakresie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju:

"1.  Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8, pkt 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5, który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej przez dziesięć lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej.",

"1c. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności przysługuje byłym żołnierzom zawodowym którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510 z oraz z 2016 r.  poz. 1793 z poźn. zm.).";

 

DORADZTWO ZAWODOWE

W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie doradztwa zawodowego dowódca jednostki wojskowej, kieruje żołnierza na zajęcia grupowe w terminie ustalonym z żołnierzem i dyrektorem COAZ lub właściwym ze względu na miejsce stacjonowania JW kierownikiem OAZ.

Żołnierz zawodowy, może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając na tę okoliczność pisemne oświadczenie, które dołącza się do akt personalnych tego żołnierza.

Zajęcia grupowe realizowane są w wymiarze do trzech dni przez dyrektorów COAZ lub OAZ, właściwych ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę wojskową. Są to szkolenia informacyjno - doradcze, podczas których informuje się o:

 • możliwościach przekwalifikowania zawodowego;
 • możliwościach zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • możliwościach odbywania praktyk zawodowych;
 • sytuacji społeczno- zawodowej byłych żołnierzy zawodowych oraz problemach ich adaptacji do cywilnego rynku pracy;
 • wybranych zagadnieniach psychologii sukcesu;
 • rynku pracy i możliwościach zatrudnienia;
 • aktywnych metodach poszukiwania pracy;
 • zasadach przygotowania dokumentów aplikacyjnych i prowadzenia rozmów z pracodawcami;
 • sytuacji finansowo- prawnej żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej.

Ponadto zajęcia są okazją do indywidualnych konsultacji oraz spotkań z „ludźmi sukcesu”, pracodawcami oraz przedstawicielami firm doradztwa personalnego.

Były żołnierz zawodowy może korzystać z doradztwa zawodowego w trybie indywidualnym.

PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE

Żołnierz zawodowy i były żołnierz zawodowy, może korzystać z przekwalifikowania zawodowego lub z przyuczenia do zawodu, realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia i szkoleń.

Koszt przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu pokrywa się w wysokości:

 

Podstawą naliczenia zwrotu kosztów za przekwalifikowanie zawodowe jest 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym.
Podstawa naliczenia - 75% najniższego uposażenia. Zwrot kosztów jest uzależniony również od wysługi w służbie i wynosi:

1) po 4 latach służby wojskowej - 100 %, ( 2400 zł.)

2) po 9 latach służby wojskowej - 200 % ( 4800 zł.)

3) po 15 latach służby wojskowej - 300 % - podstawy naliczenia ( 7200 zł.)

Zwolnionych wskutekorzeczenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej powstałej w następstwie wypadku lub chorób pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej oraz uprawnieni członkowie rodziny byłego żołnierza zawodowego 300% limitu  ( 7200 zł.).

 W ramach przekwalifikowania finansuje się też koszty:

 Przejazdy i nocegi dla wszystkich jednakowo t.j. 20 przejazdów wg zał. biletów lub samoch. pryw. - II kl.pośp. oraz 30 noclegów (1-300% ryczałtu)

 Zwrotu kosztów przejazdów i noclegów dokonuje:

żołnierzowi zawodowemu - dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową,

byłemu żołnierzowi zawodowemu - właściwy terytorialnie dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego.

 Procedura uzyskania środków finansowych na przekwalifikowanie:

 1. Żołnierz zawodowy, który jest uprawniony do pomocy rekonwersyjnej na podstawie art. 120, ust.3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, składa w jednostce wojskowej wniosek do dyrektora WBE. Wniosek ten dowódca jednostki wojskowej przesyła do dyrektora WBE, za pośrednictwem dyrektora COAZ lub OAZ, właściwego ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej.

 2. Były żołnierz zawodowy uprawniony do pomocy rekonwersyjnej składa wniosek również  do dyrektora WBE w Wojskowej Komendzie Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub analogicznie w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym .Wniosek ten przesyłany jest również za pośrednictwem  dyrektora COAZ lub OAZ.

 3. Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu, zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, udziela w formie decyzji dyrektor właściwego Wojskowego Biura Emerytalnego.

 4. Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu, posiadającemu zgodę na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego pokrywa koszty szkolenia, poprzez:

 • przekazanie należności za szkolenie na rachunek bankowy instytucji realizującej szkolenie, na podstawie faktury lub rachunku wystawianego przez tę instytucję,
 • wypłatę żołnierzowi należności za szkolenie, po przedstawieniu przez tego żołnierza oryginału rachunku (faktury), potwierdzającego opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego uprawnionego, numer PESEL, NIP oraz adres urzędu skarbowego;
 • pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;
 • nazwę ośrodka szkolenia;
 • termin przekwalifikowania zawodowego;
 • koszt przekwalifikowania zawodowego;
 • przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania;
 • informacje dotyczące uzyskanej dotychczas pomocy rekonwersyjnej.

Do wniosku należy dołączyć:

ŻOŁNIERZ  ZAWODOWY:

1. Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;

2. Zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbywanie  przekwalifikowania zawodowego;

3. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;

4. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń

 BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY:

1. Decyzja (rozkaz) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;

2. Dokument potwierdzający posiadaną wysługę zawodowej służby wojskowej;

3. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;

4. We właściwych przypadkach - inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwiększonego limitu finansowego lub do bezterminowego korzystania z pomocy.

 MAŁŻONEK (DZIECKO) ŻOŁNIERZA, KTÓRY ZAGINĄŁ LUB PONIÓSŁ ŚMIERĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH:

1. Skrócony odpis aktu małżeństwa (urodzenia);

2. Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć małżonka;

3.Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

 

 Dzieci w wieku od 18 do 25 lat do wniosku dołączają także:

 • oświadczenie o stanie cywilnym;

 • zaświadczenie o pobieraniu nauki;

 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli jest orzeczona).

 

WZÓR WNIOSKU (plik .doc)

 POŚREDNICTWO PRACY

 

Ośrodki Aktywizacji Zawodowej i Wojewódzki Sztab Wojskowy -prowadzą dla byłych żołnierzy zawodowych pośrednictwo pracy.

Były żołnierz zawodowy ubiegający się o zatrudnienie składa do organu wojskowego, o którym mowa w § 13 w/w rozporządzenia, wniosek o udzielenie pomocy w zatrudnieniu, z tym że w przypadku stanowisk pracy związanych z obronnością kraju – wyłącznie do właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

Organ wojskowy, na wniosek byłego żołnierza zawodowego, przedstawia mu, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania, uwzględniając potrzeby żołnierza i posiadane przez niego kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy.

Organ wojskowy, w porozumieniu z innymi organami wojskowymi prowadzącymi pośrednictwo pracy, przedstawia byłemu żołnierzowi zawodowemu, w miarę możliwości, oferty pracy w innych rejonach wskazanych przez żołnierza, jeżeli brak jest ofert pracy w miejscu zamieszkania.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Żołnierz zawodowy może zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, decyzją pełnomocnika Ministra Obrony narodowej, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia.

Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

Żołnierzowi zawodowemu, odbywającemu za zgodą dowódcy jednostki wojskowej praktykę zawodową, pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem oraz noclegów w miejscu odbywania praktyki według zasad i limitów określonych w rozporządzeniu.

UWAGA: Udzielenie żołnierzom zawodowym pomocy rekonwersyjnej określonej w przepisach resortowych nie pozbawia tych żołnierzy z możliwości korzystania z pomocy w zakresie przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, określonych w Ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez okres 36 miesięcy po zwolnieniu – „żołnierz rezerwy” (bez pełnej wysługi).  Warunkiem skorzystania z tej oferty jest zarejestrowanie się zainteresowanego we właściwym do miejsca zamieszkania Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy lub bezrobotny.

AKTY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 11września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 z późniejszymi zmianami);

2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 poz. 1534 z późniejszymi zmianami);

3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. 2014. poz. 1622);

4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.05.2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (Dz. U. 2007.99.669);

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5.06.2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. 2007.106.724);

6. Decyzja Nr 440/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.10.2007 r. w sprawie    działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej  (Dz. Urz. MON 2007.19.198);

7. Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późniejszymi zmianami ).

8.      Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345 z późniejszymi zmianami).

KONTAKTY

Specjalista WSzW w Warszawie

 tel. 261 826 038,  k. 600 888 039,  fax: 261 824-598

 e-mail: a.laudy@ron.mil.pl

Pomocnik ds. rekonwersji WKU w Garwolinie

tel.  261 518-952